Let op; Neem de volgende inschrijvingsvoorwaarden door vóór ondertekening:

  1. Om in te kunnen schrijven moet je een digitale pasfoto beschikbaar hebben!
  2. Zelfstandige inschrijving kan alleen vanaf 18 jaar. Bij minderjarigen dient ondertekening en invulling van de machtiging plaats te vinden door een ouder/verzorger.
  3. Wij voldoen aan privacy reglementen; Dat betekent dat wij alleen gegevens gebruiken voor het doel waarvoor deze gegevens verstrekt worden. Waar relevant vragen wij toestemming om gegevens te bewaren na beëindiging van het lidmaatschap. 
  4. Opzegging dient via mail plaats te vinden bij de secretaris [info@wyba.nl], nooit bij trainers!!!! Zonder deze opzegging wordt uitgegaan van doorlopende en stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap en dient contributie te worden betaald!!
  5. De jaarlijkse contributie is afhankelijk van de leeftijdscategorie en wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. De contributie-categorieën worden gepubliceerd op de website van Wyba (www.wyba.nl).
  6. De contributie is opgebouwd uit vaste inschrijfkosten en contributie. De inschrijvingskosten worden niet terugbetaald bij opzegging. De contributie wordt berekend na rato. Bij opzegging na 31 maart wordt geen contributie terugbetaald.
  7. De contributie wordt via automatische incasso afgeschreven in twee delen per jaar. Het eerste deel,inclusief de vaste inschrijfkosten, in oktober van ieder jaar, het tweede deel in februari. Bij tussentijdse aanmelding na 1 december wordt de contributie in één  keer afgeschreven in februari.
  8. Voor automatische incasso dient de machtiging ingevuld en ondertekend te worden. Deze blijft gedurende de gehele lidmaatschapsperiode van kracht tot schriftelijke wederopzegging of intrekkingvan de machtiging. De machtiging kan alleen door een meerderjarige worden in gevuld
  9. Indien geen machtiging wordt afgegeven, wordt voor de contributie een factuur verzonden naar het adres van het lid. Bij minderjarigen wordt deze gericht aan de ouders/verzorgers. De contributie wordt ineens gefactureerd en dient in één termijn volledig te worden voldaan binnen veertien dagen na facturatie, vermeerderd met € 5,- administratiekosten.

Aan het einde van deze inschrijving word je gevraagd je pasfoto te uploaden; heb je die digitaal " bij de hand" ?